สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมหารือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมหารือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑-๔ , สพม.เขต ๓๒

เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมหารือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๓-๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ โดย สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นหน่วยพัฒนาทั้ง ๕ เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ (สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑-๔ และ สพม. เขต ๓๒)   หลักสูตรการพัฒนา ดังนี้ ระยะที่ ๑ การเสริมสร้างสมรรถนะ ระยะที่ ๒ การเรียนรู้ในสภาพจริง (Authentic Learning) และระยะที่ ๓ การจัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์

ผู้ร่วประชุมประกอบด้วย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประหยัด วรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ นายทรงศักดิ์ สิรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง นายชาญชัย  ไชยพิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ นางประกอบ เพชรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้  พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมหารือฯ