++++ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 จัดประชุมกิจกรรม ปปช.สพฐ.น้อย ++

^^วันจันทร์  ที่ 31   เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1  เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริต กิจกรรม ปปช.สพฐ.น้อย บูรณาการ DEEp G Suite for MOE และ Microsoft Teams  โดยนางสาวชลีพร  อินต๊ะสาร  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ผู้รับผิดชอบโครงการ มีข้าราชการครูในสังกัดร่วมประชุมจำนวน 130 คน  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 / //ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน