สพป.ระยอง เขต ๒ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการโรงเรียนสุจริต

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐น. นายธันวา ลิ่มสถาพร ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ มอบหมาย นายอภิชัย ธิณทัพ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) โดยมีการจัดนิทรรศการ ๖ กิจกรรม คือ ๑) ป.ป.ช.สพฐ.น้อย โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ๒) บริษัทสร้างการดี โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ๓) ถอดบทเรียน (Best Practice) ของผู้บริหาร โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ๔) ถอดบทเรียน (Best Practice) ของครู โรงเรียนบ้านยางงาม ๕) ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมต่อต้านการทุจริต โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ๖) สื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (ภาพยนต์สั้น) โรงเรียนบ้านยางเอน ณ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
พร้อมนี้ เวลา ๑๔.๓๐ น. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ที่เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งกล่าวปิดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้