สพป.กระบี่ ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการของ สพฐ. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์และนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ.

วันที่ 1  กันยายน  2563  ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่  สพป.กระบี่  นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และนางสาวจุฑามาศ  ชีวิตโสภณ  ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์และนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 2 โดยมีนายสายัณห์  ไกรนรา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  พร้อมด้วย  ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากรในสำนักงาน  ประธานเครือข่ายสถานศึกษา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จำนวน 15 คน    และผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมรายงานผลการดำเนินการตามภารกิจยุทธศาสตร์และนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. จำนวน 10 โครงการ ประกอบด้วย โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด-19 นโยบายเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายสามัญต่อสายอาชีพ (50:50) การบริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา การจัดตั้งศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) พื้นที่นวัตกรรม การสร้างเครือข่ายการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน โดยนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และสหกรณ์โรงเรียน

นายสุรศักดิ์   อินศรีไกร กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีนโยบายดำเนินการขับเคลื่อนและพัฒนาการบริหารคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในภารกิจยุทธศาสตร์และนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ให้ความสำคัญต่อผู้เรียนสูงสุด โดยใช้หลักการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นโซ่ข้อกลางระหว่าง สพฐ.กับโรงเรียน