สพม.14 ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งตำแหน่ง รองผอ.สพท.

วันที่ 1 กันยายน 2563  นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 14  พร้อมด้วย รองผอ.สพม.14  ผู้อำนวยการกลุ่ม / หน่วย ร่วมต้อนรับคณะผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสพท.ต้นแบบ ตามหลักสูตรของการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ สพฐ.กำหนด โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ได้รับคัดเลือกเป็น สพท.ต้นแบบในการฝึกประสบการณ์ เรียนรู้สภาพจริงของผู้เข้ารับการพัฒนา จำนวน 14 คน ซึ่งกำหนดศึกษาดูงานบริหารจัดการและการปฏิบัติงานภายในเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาในสังกัด สถานศึกษาเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นระยะเวลา 15 วัน  โดยผอ.สพม.14 และรองผอ.สพม.14 ได้กล่าวต้อนรับ พบปะพูดคุยให้ข้อคิด และให้คำแนะนำแก่ผู้เข้ารับการพัฒนา    เรวดี….ภาพ / ข่าว

3 ระยะที่ 2 เรียนรู้ในสภาพจริงที่