เด็กหญิงพัชร์ชิสา อิศรางกูร ณ อยุธยา ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพัชร์ชิสา อิศรางกูร ณ อยุธยา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2564 โดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้มอบเกียรติบัตร เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่