ประธานและปฐมนิเทศการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
ประธานและปฐมนิเทศการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 12-16 กันยายน 2563
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 (โรงแรมชาร์-ลองบูทรีค ) อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์)