สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการศึกษาและงานวิจัยของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปี 2563

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 1 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการศึกษาและงานวิจัยของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปี 2563 เพื่อให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปี 2563 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 65 โรงเรียน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 70 คน จาก 65 โรงเรียน คณะผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัย แผนการจัดการเรียนรู้และการสอนของครู ศึกษานิเทศก์ จำนวน 8 คน และคณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 12 คน โดยมี นางวยุรีย์ ศิริโชติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน นางพัศสินี ภักดีสมัยวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และมี นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว