++++ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เปิดการอบรมเตรียมการพัฒนารองผู้อำนวยการสถานศึกษา ++

^^วันพุธ  ที่ 2  เดือนกันยายน พ.ศ.2563  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1    เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน 24 คน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา จำนวน 12 คน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 12 คน แบ่งการพัฒนาออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้

1.ระยะที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 2-8 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 1 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

2.ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริง ระหว่างวันที่ 9-15 กันยายน 2563 ณ โรงเรียอนุบาลแม่ฮ่องสอน,โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง,โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ ฯ และโรงเรียนขุนยวมวิทยา

3.ระยะที่ 3 การจัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 16-19 กันยายน 2563  ณ ห้องประชุม 1 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

โดยมีวัตถุเพื่อ

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ เป็นนักบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  //ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน