สพป.ชัยภูมิ เขต 2 01-09-63 อบรมครูผู้ช่วยมืออาชีพ

วันที่ 1 กันยายน 2563 ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2       เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมี นางสรินทรา ประยงค์เพชร ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กล่าวรายงาน และมีครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุตั้งแต่ปี 2560-ปัจจุบัน จำนวน 276 คน เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ.กำหนด ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ระเบียบกฎหมาย       ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ทักษะการปฏิบัติงานอย่างครูมืออาชีพ และเพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ซึ่งในวันแรกของการอบรม นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บรรยายพิเศษในหัวข้อวินัยและการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมสำหรับข้าราชการครู นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นวิทยากรในหัวข้อ จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณลักษณะครูที่ดี และนางศุภลักษณ์ ไปนาน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล พร้อมด้วยนายสานิต ต่ออำนาจ เป็นวิทยากร ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอน