สพม.19 ตรวจนับจำนวนนักเรียนพร้อมกัน 52 โรงเรียน

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) ดำเนินการตรวจนับจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริง ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.) ของโรงเรียนในสังกัดพร้อมกัน 52 โรงเรียน

นายไพโรจน์ พรมสอน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) กล่าว่า ตามที่ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)  ได้มอบนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับการายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวต้นจริงในห้องเรียน ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

ซึ่งทาง สพม.19 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาไม่ได้นิ่งนอนใจในการดำเนินการตามนโยบายนี้ จึงได้จัดการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์  ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ครูผู้รับผิดชอบงานทะเบียนนักเรียน ในสังกัดจำนวน 52 โรงเรียน  เพื่อทำความเข้าใจและหาแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องตรงกันรัดกุม โดยทำการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับจำนวนนักเรียนระดับโรงเรียน ประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้ทำหน้าที่งานทะเบียนโรงเรียน ครูที่ปรึกษา ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้แทนจาก สพม.19  เพื่อทำหน้าที่ในวันนี้ (3 ธ.ค.61) โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

นายไพโรจน์ พรมสอน กล่าวอีกว่า ตนเองได้ออกตรวจเยี่ยมการตรวจนับจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริง ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.) ตามโรงเรียนต่างๆ และการได้รับรายงานบรรยากาศการตรวจนับจากโรงเรียนต่างๆ ผ่านสื่อออนไลน์  โดยรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนอย่างดียิ่ง

นายกมล เสนานุช ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา กล่าวว่า โรงเรียนศรีสงครามวิทยาเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ที่มีการแข่งขันสูง จึงไม่หนักใจเรื่องนักเรียนผีตามที่เป็นข่าว และวิธีการตรวจนับตามแนวทางของ สพม.19 ถือว่าเป็นการสแกนจำนวนนักเรียนที่ถูกต้องตรงจุด รัดกุมที่สุดโดยเฉพาะการให้นักเรียนทุกคนแสดงบัตรประชาชน ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง โดยมีครูที่ปรึกษาคอยควบคุม มีผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้ทำหน้าที่งานทะเบียนโรงเรียน ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้แทนจาก สพม.19  เฝ้าสงเกตการตรวจนับตั้งแต่คนแรกจนถึงคนสุดท้าย

……………………………………………………….

สำนักข่าวทีนิวส์ สพม.19 ตรวจนับจำนวนนร.เลย-หนองบัวลำภู สกัดเด็กผีพร้อมกัน 52 โรงเรียน (มีคลิป)

https://www.77jowo.com/contents/o1/112800