สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อขับเคลื่อนระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถติดตามดูแลนักเรียนได้ครบถ้วน ถูกต้อง

เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อขับเคลื่อนระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถติดตามดูแลนักเรียนได้ครบถ้วน ถูกต้อง ดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างทั่วถึง ทันเวลา ด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม พัฒนาระบบสารสนเทศในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ให้รองรับโครงสร้างกลไกที่เป็นปัจจุบัน ในการกำดับ ติดตาม สภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนำไปสู่การกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหา วางแผน และการจัดสรรทรัพยากรให้ทันต่อสถานการณ์ และเพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมนักเรียนทุกคน วิทยากรผู้ให้ความรู้ ว่าที่ พ.ท.รัชต์ชัย มุกดามณีวัลย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

รัฐบาลกำหนดให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นประเด็นสำคัญภายใต้แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ (แผน ๒๐ ปี) โดยมาตรการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษามีการดำเนินงานภายใต้ ๒ มาตรการ ดังนี้ การสร้างความรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดที่หลากหลายช่องทางในสถานศึกษาเน้นกลุ่มเยาวชน อายุ ๑๕-๒๕ ปี ควบคู่กับการสร้างภูมิคุ้มกันกับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย-อุดมศึกษา ภายใต้แนวคิด SAVE ZONE ONE NEW FACE พื้นที่ปลอดภัย ป้องกันคนหน้าใหม่ไม่ให้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมมุ่งให้เกิดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งสถานศึกษามีการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบกิจกรรม ๕ ด้าน คือ การสร้างภูมิคุ้มกัน ค้นหา รักษา เฝ้าระวัง และบริหารจัดการ

ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเป็นการเฝ้าระวังป้องกันปัญหายาเสพติด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาขึ้นในวันนี้