สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเตรียมความพร้อมการพัฒนารองผู้อำนวยการสถานศึกษา

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ๑๑๑ อัตรา

เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมดอกบัว อาคารบงกช โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมี นายประหยัด วรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ นายชาญชัย ไชยพิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ชี้แจงรายเอียด นางประกอบ เพชรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ ผู้ดำเนินการแบ่งกลุ่มมอบหมายงานรับผิดชอบ

การพัฒนาก่อนแต่งตั้งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๖๓ หน่วยพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๑๑ คน ดังนี้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน ๗๐ คน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน ๔๑ คน

การพัฒนาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาแบ่งเป็น ๓ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ การเสริมสร้างสมรรถนะ ระหว่างวันที่ ๖-๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ ระยะที่ ๒ การเรียนรู้สภาพจริง ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ แหล่งเรียนรู้ที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการ ที่มีนวัตกรรมหรือมีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศด้านการบริหาร ระยะที่ ๓ การจัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ ผู้เข้ารับการพัฒนาจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา โดยการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่ได้จากการเสริมสร้างสมรรถนะ และเรียนรู้ในสภาพจริง แล้วนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้