กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ พัฒนาศักยภาพครู Teaching Computing Science

กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ อำเภอลำปลายมาศ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Teaching Computing Science) เพื่อให้ครูนำความรู้ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายประนอม วีระนันทสิทธิ์ ประธานกลุ่มโรงเรียน ได้ร่วมกันจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Teaching Computing Science) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกิดแนวคิดในเชิงคำนวณเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง มีทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ประยุกต์การใช้ความรู้ด้านวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ โดยคณะทำงาน Master Teacher ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณเพื่อให้ครูผู้สอนนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนและตัวแทนครูจากกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ จำนวน ๑๐ โรงเรียน รวมทั้งสิ้น ๓๐ คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ นายไพบูลย์ มูลดี นางจุติมาพร เชียงกา ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมคณะครูจากกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔

จุติมาพร เชียงกา … ภาพ