สพม.34 ประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม “เสวนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติที่ดีในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ภายใต้สถานการณ์ COVID-19

วันที่ 3 กันยายน 2563 ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจำรัสธำรง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการจัดการศึกษา.สพฐ.เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม “เสวนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติที่ดีในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 38 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน และครูผู้รับผิดชอบโครงการคุณธรรมและโครงการสิ่งแวดล้อม โรงเรียนละ 1 คน คณะศึกษานิเทศก์ จำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 135 คน ณ ห้องเรือนคุ้ม โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้ ดร.เสน่ห์ กรแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (ระดับมัธยมศึกษา) ในสังกัด ได้ทราบแนวทางการดำเนินงานตามเป้าหมายและนโยบายของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล อีกทั้งเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของกิจกรรมตามโครงการ และการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานการพัฒนาโรงเรียนในปีงบประมาณ 2564 นอกจากจะเป็นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลแล้ว ทั้งนี้ยังเป็นการแสดงนิทรรศการแสดงผลการปฏิบัติที่ดีด้านคุณธรรมและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนในสังกัด

ด้าน ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจำรัสธำรง ประธานพิธีกล่าวว่า โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เป็นนโยบายของท่านประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่สอดรับกับคำกล่าวที่ว่า “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับตำบลให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ภายใต้แนวคิด “1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีความพร้อมในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

หลังจากการประชุมวันนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและเพื่อนครู คงได้มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการและเป้าหมายของโครงการโรงเรียนคุณภาพตำบล อีกทั้งสามารถพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม สำหรับนักเรียน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน เพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพต่อไป

ดูภาพกิจกรรม https://drive.google.com/…/1He7krsGGVX-G2PPnlJDZeNpfPisBKXw…