สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดการแข่งขันคิดเลขเร็วระดับประถมศึกษา

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายศราวุธ โรจนาวรรณ ผอ.กล่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาทักษะการคิดคำนวณผ่านกระบวนการจัดแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับประถมศึกษา  ซึ่งจะดำเนินการแข่งขันในวันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายศราวุธ โรจนาวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาทักษะการคิดคำนวณผ่านกระบวนการจัดแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับประถมศึกษา เพื่อให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการคิดคำนวณในระดับประถมศึกษา และส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ คัดเลือกนักเรียนชนะเลิศในการแข่งขัน เพื่อรับรางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นางนฐพร วิชัยเลิศ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ชี้แจงหลักเกณฑ์วิธีการจัดการแข่งขัน ซึ่งจะดำเนินการแข่งขันในวันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑