การประชุมปฏิบัติการสร้าง Digital platform และจัดทำแผนนิเทศบูรณาการ ๓๖๐ องศา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาสูคุณภาพที่ห้องเรียนอย่างยั่งยืน

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายศราวุธ โรจนาวรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  เป็นประธานการจัดประชุมการประชุมปฏิบัติการสร้าง Digital platform และจัดทำแผนนิเทศบูรณาการ ๓๖๐ องศา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาสูคุณภาพที่ห้องเรียนอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ ๔-๕ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมอนงค์นาถกรีนวิวรีสอร์ท อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา นายศราวุธ โรจนาวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานและบรรยายพิเศษการประชุมปฏิบัติการสร้าง Digital platform และจัดทำแผนนิเทศบูรณาการ ๓๖๐ องศา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาสู่คุณภาพที่ห้องเรียนอย่างยั่งยืน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในห้วงที่ผ่านมา ร่วมกันวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านพัฒนาการปฐมวัย การสอบ RT การสอบปลายปี O-NET และ NT การจัดทำสื่อนวัตกรรม เครื่องมือนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศ พัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และจัดทำคู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษา วิทยากรผู้ให้ความรู้ นายประนอม วีระนันทสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักโพด กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ ผู้ร่วมประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ทุกคน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาคุณภาพการศึกษามีปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบหลักสำคัญ ๓ กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศ ดังนั้น กระบวนการนิเทศการศึกษาที่มีประประสิทธิภาพส่งผลต่อการพัฒนาครูและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป้าหมายการนิเทศการศึกษาเพื่อช่วยเหลือครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ มีนโยบายยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมทั้งต้องการส่งเสริมระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดประชุมจัดทำสื่อ Digital เครื่องมือนิเทศและแผนปฏิบัติการนิเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขึ้นมาในครั้งนี้