สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พัฒนาทักษะการคิดคำนวณผ่านกระบวนการจัดการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับประถมศึกษา

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการพัฒนาทักษะการคิดคำนวณผ่านกระบวนการจัดการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับประถมศึกษา เพื่อพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิดคำนวณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการพัฒนาทักษะการคิดคำนวณผ่านกระบวนการจัดการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับประถมศึกษา เพื่อพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา ให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้สื่อ นวัตกรรม เทคนิค และวิธีการที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ ของนักเรียนให้เต็มตามศักยภาพและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ สร้างขวัญและกำลังใจให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ได้พัฒนาตนเอง พัฒนาการจัดการเรียนรู้อยู่เสมอ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำนวนทั้งสิ้น ๒๕๐ คน คณะกรรมการตัดสิน ครูผู้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน ๔๕ คน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นทักษะพื้นฐานสำหรับผู้เรียนที่ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ เป็นวิชาที่ช่วยพัฒนาคนให้รู้จักคิดเป็น คือ คิดอย่างมีเหตุผล มีระเบียบขั้นตอนในการคิด สามารถแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล นอกจากนั้นแล้วยังช่วยส่งเสริมคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น การคิดคำนวณ คิดอย่างเป็นระบบคิดวางแผน การสังเกตความถี่ถ้วน รอบคอบ แม่นยำ มีสมาธิ และรู้จักแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้

จากผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ความสามารถด้านคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : ONET) สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่ผ่านมามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักในความสำคัญจึงมีนโยบายเร่งรัดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ กำหนดการพัฒนาทักษะการคิดคำนวณผ่านกระบวนการจัดการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับประถมศึกษาขึ้นมาในวันนี้