Cluster 17 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากิจกรรมบูรณาการ และเลือกสื่อ วัสดุ เวชภัณฑ์ประกอบกิจกรรมการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาฯ

วันที่ 8 กันยายน 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 ประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณากิจกรรมบูรณาการ และเลือกสื่อ วัสดุ เวชภัณฑ์ประกอบกิจกรรมการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาบูรณาการร่วมกับโครงการ เฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในคน เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) พร้อมกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นตัวแทนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อสื่อ วัสดุ เวชภัณฑ์ฯ ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาในภาคเหนือ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 15, 16,17,18 และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาและผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ของภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39