โรงเรียนสองแคววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับโล่รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ประจำปี 2563

 

โรงเรียนสองแคววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับโล่รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ประจำปี 2563 จาก พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2563 โดย นายชัยพันธ์ ศรีนันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนสองแคววิทยาคม ได้มอบหมายให้นางสุภาพ คำภิระ และ นางสาวดารณี เค็ตโลก เป็นตัวแทนไปรับโล่รางวัล โครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ประจำปี 2563 เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมกันนี้สำนักงานพระสอนศีลธรรม และส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรมสถาบันวิปัสสนาธุระ ร่วมกับสำนักงานพัฒนานวัตกรรม การจัดการศึกษา สพฐ. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติเเลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 11 ให้กับโรงเรียนที่ผ่านการประเมินจากทั่วประเทศ จำนวน 150 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน พ.ศ.2563 ณ อาคารหอประชุมชม มวก 48 พรรษา วชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย