สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ บรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย ๒๖ อัตรา

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑  ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ปฐมนิเทศผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปี พ.ศ. ๒๕๖๑  เพื่อปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน ๒๖ อัตรา ดังนี้ คณิตศาสตร์ จำนวน ๖ อัตรา ดนตรีศึกษา จำนวน ๒ อัตรา นาฏศิลป์ จำนวน ๒ อัตรา ปฐมวัย ๙ อัตรา ประถมศึกษา จำนวน ๓ อัตรา ภาษาไทย จำนวน ๒ อัตรา ภาษาจีน จำนวน ๑ อัตรา และภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา โดยขอให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มกำลังความสามารถ เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากจากครูรุ่นพี่ เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ทำงานด้วยความตั้งใจ เสียสละ พัฒนาตนเองตลอดเวลา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่รักของเด็กนักเรียน เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา “ครองตน ครองคน ครองงาน” โดยมี นางฉวีวรรณ ศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางเกศรินทร์ ก่อแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ