การนำพาคนต่างด้าวที่พำนักในราชอาณาจักรมาปฏิบัติหน้าที่ครู ผู้สอน และเข้าเรียนในสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ประกาศ ศธ 0205/ 3593  ลงวันที่3 กันยายน 2563 เรื่อง การนำพาคนต่างด้าวที่พำนักในราชอาณาจักรมาปฏิบัติหน้าที่ครู ผู้สอน และเข้าเรียนในสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายละเอียดดังไฟล์แนบนี้ การนำพาคนต่างด้าวที่พำนักในราชอาณาจักรมาปฏิบัติหน้าที่ครู ผู้สอนและเข้าเรียน