สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมประชุมและนำเสนอผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการฯ รอบที่ ๒

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ มอบหมาย นางสาววัลลภา รักษ์สังข์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนายสุธน พรมลี ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบที่ ๒ โดย นายศรีชัย พรประชาธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการภาค ๘ จังหวัดชลบุรี