การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  เพื่อพัฒนาผู้แทนตามองค์ประกอบผู้ประเมินภายนอก (ผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ ๒) และพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ จำนวน ๑๐ โรงเรียน ให้มีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.รอบสี่ (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา) ซึ่งผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนโรงเรียนประชารัฐ และศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้  การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่า สถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาดังกล่าว เพื่อเป็นการพัฒนาและเตรียมความพร้อมรับการประเมิน สมศ.รอบสี่ จึงได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้นมา เพื่อขยายผลและพัฒนาระบบประกันภายในสำหรับโรงเรียนในสังกัด         และพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นผู้แทนตามองค์ประกอบผู้ประเมินภายนอก ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑