สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 คว้า 3 รางวัลคุณภาพการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2563 นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวกมลวรรณ ทิพยเนตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563 ณ โรงแรม อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ได้รับโล่รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และโล่เชิดชูเกียรติ “ต้นแบบการขับเคลื่อนเครือข่ายเชิงพื้นที่รักษ์พงไพรสู่ความยั่งยืน ประจำปี 2563″ จำนวน 8 โล่ และเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติแก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563” สูงสุด จำนวน 10 รางวัล โดยมี ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการ  การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีมอบ และนายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ