ผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งตำแหน่งรองผอ.สพท. ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพจริง สพท.ต้นแบบ สพม.14

+++++ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ได้รับคัดเลือกให้เป็น สพท.ต้นแบบในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 14 ท่าน เป็นระยะเวลา 15 วัน ระหว่างวันที่ 1 – 15 กันยายน 2563 ผู้เข้ารับการพัฒนาได้ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพจริงภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้   กับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ หน่วย และเจ้าหน้าที่ และเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ว่าที่ ร.ต.นพดล   รักแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ซึ่งเป็นวิทยากรพี่เลี้ยง ลงพื้นที่มาติดตามตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจผู้เข้ารับการพัฒนาในครั้งนี้ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ด้วย    เรวดี…ภาพ / ข่าว