ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๑

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ โดยดร.วันชัย บุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ มอบหมายให้ นายราชันย์ ธีรธรณ์ศรีกุล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นตัวแทนในการต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน เสริมสร้างวิสัยทัศน์ และประสบการณ์ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการบริหาร ระหว่างเขตพื้นที่ ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตนเองได้ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด สพป.ชบ.๓ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓

 

https://www.facebook.com/chon333/