สพม.39 ร่วมประชุม ผอ.สพท และรอง ผอ.สพท.ทั่วประเทศ

วันที่ 10 กันยายน 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และดร.ศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ โดยมี นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ที่ปรึกษา รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ พร้อมมอบนโยบายด้านการศึกษายกกำลังสอง ซึ่งมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. อาทิ นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม รวมถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมกว่า 800 คน ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ทั้งนี้ในการประชุมได้มีการหารือข้อราชการและข้อสังเกตการณ์ในการดำเนินงาน โดยผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. อาทิ นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ. นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการ กพฐ. นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการ กพฐ. นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. และนายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. พร้อมทั้งได้จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ และโล่รางวัลต่างๆ ให้แก่ผู้มีผลงานโดดเด่นในปีการศึกษาที่ผ่านมา อาทิ ประกาศเกียรติคุณบัตรแผ่นทองคำรีดสำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา จำนวน 153 คน โล่รางวัลการประกวด Video Clip ได้แก่ โรงเรียนพิชัย โรงเรียนลับแลพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2562 สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 5 รางวัล เกียรติบัตร “รางวัลผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 10 รางวัล โล่รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จำนวน 160 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนนครไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สูงสุด 10 ลำดับแรก และโล่เชิดชูเกียรติ “ต้นแบบการขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายเชิงพื้นที่ รักษ์พงไพร สู่ความยั่งยืน ประจำปี 2563” สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 8 โล่