สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดทำการบันทึกข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย กลุ่มนโยบายและแผนได้ประชุมบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการบันทึกโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓จัดทำการบันทึกข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย กลุ่มนโยบายและแผนได้ประชุมบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการบันทึกโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR :  Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform) เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านแผนงาน โครงการ หรือการดำเนินงานต่างๆ  ในการขับเคลื่อนพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เป็นระบบข้อมูลขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงข้อมูลจากส่วนราชการต่างๆ ได้อย่างบูรณาการ เป็นระบบฐานข้อมูลแห่งชาติที่รวบรวมโครงการของรัฐทั้งหมด และเปิดให้หน่วยงานของรัฐด้วยกันสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ลดขั้นตอนในการทำงานระหว่างกันและลดการใช้กระดาษ