สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมนักเรียนอาสาสมัครเอกลักษณ์ของชาติ

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมนักเรียนอาสาสมัครเอกลักษณ์ของชาติเพื่อปลูกจิตสำนึกในการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ที่มีการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข