ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ รับรางวัลผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (อันดับที่ ๘)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยมี นายวราวิช กำภู ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายการศึกษายกกำลังสอง และรับเกียรติบัตรรางวัลผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (อันดับที่ ๘) จาก ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก