อบรมเชิงปฏิบัติการ”การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1”

สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1” ให้แก่เจ้าหน้าที่ธุรการของแต่ละกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ในวันที่ 10 กันยายน 2563   ณ ห้องประชุม 1  ทั้งนี้  เพื่อให้สามารถอัพเดทและเผยแผร่ข้อมูลข่าวสารของกลุ่ม/หน่วย ลงบนเว็บไซต์ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้อย่างรวดเร็ว เป็นปัจจุบันและทันเหตุการณ์