สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  ให้แก่ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด 225 โรงเรียน  ในวันที่ 10 กันยายน 2563  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ให้กับครูและบุคลการทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1  .ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและการตระหนักรู้การป้องกันการทุจริต,และขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในการจัดการเรียนการสอนโดยมีนายมงคล  นกชัยภูมิ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  เป็นวิทยากรฯ