สพป.ลำพูน เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งเพื่อขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2021 ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางพัชรา วงศ์คำตัน ผอ.รร.บ้านม่วงสามปี รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งเพื่อขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2021 ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาส กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย จำนวน 52 คน ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะของนักเรียนและเพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ สามารถใช้สื่อและเครื่องมือส่งเสริมสมรรถนะการคิดแก้ปัญหาตามแนว PISA ที่ศูนย์ PISA จัดเตรียมไว้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2