สพป.กระบี่ รับรายงานตัวครูผู้ช่วย จำนวน 23 อัตรา จากการขอใช้บัญชีของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส

ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่    นายชัยยงค์  ตุลารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  พบปะและปฐมนิเทศผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  จำนวน  23  อัตราประกอบด้วย วิชาเอกภาษาอังกฤษ  ขอใช้บัญชีจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา จำนวน 7  อัตรา  วิชาเอกศิลปะ ขอใช้บัญชีจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา จำนวน 1 อัตรา    วิชาเอกคณิตศาสตร์ ขอใช้บัญชีจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา จำนวน 11 อัตรา และวิชาเอกภาษาไทย ขอใช้บัญชีจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส จำนวน 4 อัตรา  หลังจากนั้นนางญาณีศมน  ทวีทรัพย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ พร้อมนางกนกวรรณ  ปัญญา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   ได้ให้คำแนะนำในการจัดทำทะเบียนประวัติและสิทธิต่างๆ พร้อมทำหนังสือราชการส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง

นายชัยยงค์  ตุลารักษ์  กล่าวว่า  ขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในครั้งนี้ ขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่เต็มตามศักยภาพ ครองตน ครองคน ครองงาน ให้สมกับการเป็นครู  มีความภูมิใจในความเป็นครู มีเป้าหมายในการทำงาน ยึดนักเรียนเป็นหลักในการทำงาน  มีความซื่อสัตย์ สุจริต   ยึดหลักการทำงานตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพครู และเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนและคนทั่วไปได้