นักเรียนโรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล การประกวด สื่อ Infographic แบบเคลื่อนไหว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ นางสาวมัลลิกา  จันทร์ใส  และ นางสาวจุริรา  อินท์จักรฺ์ ในโอกาสได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล การประกวด สื่อ Infographic แบบเคลื่อนไหว ภายใต้หัวข้อ “สมานฉันท์สร้างสรรค์สังคมไทย” จากสำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม

โดยเข้าร่วมพิธีประกาศผลและรับมอบรางวัล เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร โดยมีครูที่ปรึกษา นางสุภาภรณ์  แพเพชร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม