คู่มือการรายงานตัวชี้วัดและมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำคู่มือการใช้งาน
    ระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน EMES โดยสามารถศึกษาและดาวน์โหลดได้ที่

สพท. สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่ http://eva.obec.go.th/download/
แล้วเลือกชื่อเรื่อง
1. หนังสือสั่งการ เรื่องคู่มือการรายงานตัวชี้วัดและมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. คู่มือการรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (อัพเดต 2 กันยายน 2563)
3. คู่มือการรายงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (อัพเดต 2 กันยายน 2563)

สุดสาคร รวดเร็ว