สพม.14 จัด “ค่ายทักษะชีวิตปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา”เสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาและแก้ไขปัญหายาเสพติด

+++++วันที่ 11 กันยายน 2563  นายสามารถ  รังสรรค์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14  เป็นประธานเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  “ค่ายทักษะชีวิตปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา” สภานักเรียน สพม.14 โดยมีนางสาวประไพ พิกุลผล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า ตามที่ รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินงานด้านการป้องกันยาเสพติดภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด แผนสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้เด็กและเยาวชน ในสถานศึกษาด้วยการพัฒนาทักษะชีวิต การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษา เพื่อเฝ้าระวังป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับครูฝ่ายปกครอง โรงเรียนชุมชน เพื่อนักเรียนมีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด เป็นพลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคตต่อไป และเพื่อให้งานตามยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จึงจัดโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสง์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาในสังกัด และพัฒนาแกนนำสภานักเรียนในการขับเคลื่อนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ ไอดินบูติก รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยนักเรียนแกนนำสภานักเรียน ครูผู้ควบคุมรวม 81 คน ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรชมรมคนต้นคิดแห่งประเทศไทย   เรวดี…ภาพ / ข่าว