นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา”

นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา ป้องการทุจริต (โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ในการนี้ บุคลากร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 รับโล่รางวัลบุคลากรต้นแบบคุณลักษณะ
5 ประการจาก นายอุทิศ  บัวศรี  รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ วันที่ 12 กันยายน 2563 ณ โรงแรมริมปาว อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์