สพม.35 จัดค่ายส่งเสริมโครงงานพัฒนาจริยคุณ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ งบประมาณ ปี 2563  ผ่านค่ายส่งเสริมโครงงานพัฒนาจริยคุณ คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน เพื่อสร้างยุวชนคนคุณธรรม ณ หอวรกัญญาวลัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

โดยมีนางนภาพร  แสงนิล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานเปิดค่าย  นางสาวรุ่งรัตน์ มองทะเล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกล่าวรายงาน โดยเชิญคณะครูและนักเรียนในสังกัด โรงเรียนละ 4 คน จาก 45 โรงเรียน รวม 180 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้ต่อเนื่องยั่งยืน ปลูกฝังค่านิยมของชาติให้แก่เยาวชน

ลัญจกร ผลวัฒนะ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ/รายงาน

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล/เจ้าของโครงการ