สพป.สระบุรี เขต ๒ พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สพป.สระบุรี ๒ ต้องเป็นหนึ่ง..หนึ่งทั้งคุณภาพและคุณธรรม ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และความเป็นที่ ๑

ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ กำหนดให้แบ่งสายในการศึกษาดูงานเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ เป็น ๒ สาย ดังนี้

สายที่ ๑  นำโดย นางบุญเกิด  สิงหพานิช ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และ นายอุทัย  สังข์วงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองแคฯ นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และบริบทโดยรอบ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ โดยมี นายวันชัย  พันธ์สิงห์จบ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและคณะให้การต้อนรับ

สายที่ ๒  นำโดย นายนนทิศักดิ์  ผาผาย  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และ นายบุญรวม  สังข์น้อย  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดร่องแซงฯ นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ เข้าศึกษาดูงาน (โรงเรียนสุจริต) โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ณ โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ โดยมี นางอารี  พวงวรินทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) และคณะให้การต้อนรับ

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓  ดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา, ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมกล่าวขอบคุณผู้บริหารทุกท่านและบุคลากรในการร่วมมือร่วมใจขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจนทำให้ผลงานในรอบปีที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ อยู่อันดับต้น ๆ ในหลายรายการ การนี้ นายเล็ก ทาเพชร และ นางสาวอุุทุมพร แจ่มเมือง รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ได้แจ้งข้อราชการและสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาของแต่ละกลุ่มในประเด็นสำคัญ ๆ จากนั้น นายวีรพงษ์ ไชยหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับสนุ่นและคณะสรุปผลการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และตัวแทนคณะศึกษาดูงานได้สรุปผลการศึกษาดูงานเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ โดย นายอุทัย สังข์วงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองแคฯ เป็นตัวแทนสรุปผลการศึกษาดูงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ และ นางสาวเกศรินทร์ ชูหมื่นไวย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับดินดำเป็นตัวแทนสรุปผลการศึกษาดูงานโรงเรียนวัดทุ่งคอกฯ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒  ณ ออโรร่ารีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

 

:- ทีมงานประชาสัมพันธ์ <นายพิรัชย์กฤษตย์  กระแสเวส ครู รร.วัดป่าไผ่,นายอวิชัย  อิ่มลิ้มธาร ครู รร.วัดชำผักแพว, นายทรงวุฒิ  ศรีปรีชา ครู รร.วัดหนองตะเฆ่> ถ่ายภาพ / น.ส.สุกัญญา หมั่นจิตร์  นักประชาสัมพันธ์ ข่าว