รร.หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ รับรางวัลห้องสมุดดีเด่นและผู้บริหารยอดนักอ่านระดับประเทศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ขอแสดงความยินดีกับห้องสมุดโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่น ระดับประเทศ และขอแสดงความยินดีกับนายศรันย์ วรรณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ที่ได้รับรางวัลยอดนักอ่าน ประเภทผู้บริหาร ระดับประเทศ จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 โดยมีนายศรันย์ วรรณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์และตัวแทนคณะครูโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์เข้ารับรางวัลจากนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563