สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน “โครงการโรงเรียนสุจริต”

15  กันยายน 2563  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มอบให้ นายวัลลภ  วิบูลย์กูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2563  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อคัดเลือกกิจกรรม จำนวน 4 กิจกรรม ประกอบด้วย  1. กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ผู้อำนวยการ โรงเรียน  2. กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ครูผู้สอน  3. กิจกรรมบริษัทสร้างการดี และ 4. กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต้านทุจริด  เพื่อคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา  ครูผู้สอน และโรงเรียน เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาไปแข่งขันกิจกรรม “โครงการโรงเรียนสุจริต” ในระดับภาค ต่อไป  โดยกิจกรรมทั้งหมดจัดขึ้น  ณ ห้องคัทลียา และห้องจัสมิน  โรงแรมฟรายเดย์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์