โรงเรียนบ้านดอนโพ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รับการตรวจราชการจากศึกษาธิการภาค 17 และคณะ

14 กันยายน 2563   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มอบให้ นายวัลลภ วิบูลย์กูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านดอนโพ อำเภอพิชัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต 1 เพื่อร่วมรับการตรวจราชการจาก นายนรา เหล่าวิชยา ศึกษาธิการ ภาค 17 และคณะ โดยมี นายเทียนชัย ลิ้มสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนโพ และคณะครูร่วมให้การต้อนรับและรายงานข้อมูล เป็นการตรวจราชการและติดตามผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นนโยบาย 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ ซึ่งศึกษาธิการภาค 17 และคณะได้รับฟังสรุปผลการดำเนินการจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบ้านดอนโพ และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านดอนโพเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนขนาดเล็กที่มากคุณภาพของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตและนโยบาย ตามเป้าหมาย ” เก่ง ดี มีทักษะ และมีสุขภาพดี” ของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ภายใต้นโยบาย “กายภาพที่ดี สู่ คุณภาพ ที่ดีขึ้น”