นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนา (Rakpongprai Network : RN)

วันที่ 15 กันยายน 2563 นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรผู้เข้ารับการสัมมนาวิชาการเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนา (Rakpongprai Network : RN) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาครูวิทยากรรักษ์พงไพร (ชัยภูมิ ยโสธร อุบลราชธานี และกาฬสินธุ์) ระหว่างวันที่ 14-15กันยายน 2563 ณ
เฮือนกาฬสินธุ์-สวนดอนธรรม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์