สพม.39 พัฒนาสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ

ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและจิตวิญญาณความเป็นครู 2.เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพสู่การปฏิบัติงานอย่างครูมืออาชีพ 3.เพื่อพัฒนาบทบาทของครู จากครูผู้สอนเป็น Coach ผู้อำนวยการเรียนรู้สู่การปฏิบัติในห้องเรียน มีผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นครูผู้ช่วยที่ยังไม่ผ่านการพัฒนาอย่างเข้มจำนวน 114 คน เข้ารับการพัฒนาระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน 2563 ณโรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก