สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบทางการศึกษา RT , NT

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการโครงการเตรียมความพร้อมการจัดสอบทางการศึกษา  RT , NT

เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการโครงการเตรียมความพร้อมการจัดสอบทางการศึกษา เพื่อเตรียมครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading test : RT) และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ให้มีความพรน้อมรองรับการทดสอบทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และร่วมกันสร้างเครื่องมือแบบทดสอบ แบบประเมิน สำหรับนักเรียน ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด โครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ , ๓ และศึกษานิเทศก์ รวมทั้งสิ้น ๖๕ คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ นายไชยสิทธิ์ พวงศรี นางจุติมาพร เชียงกา ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมคณะ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ มีนโยบายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๓ ให้สูงขึ้นตามบันทึกความเข้าใจระหว่าง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กับ โรงเรียนในสังกัดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ จากผลการประเมินชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ พบว่า  ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ความสามารถด้านภาษาไทย  ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ซึ่งผลการประเมินทั้ง ๒ ระดับชั้นยังไม่น่าพอใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักในความสำคัญดังกล่าว และเพื่อให้การทดสอบทางการศึกษา มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ จึงได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมขึ้นมาในวันนี้