ผอ.สพม.39 ลงพื้นที่ติดตามการตรวจนับ กลั่นกรองจำนวนนักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

 

 

 

 

 

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผอ. สพม 39 ลงพื้นที่ติดตามการตรวจนับและกลั่นกรองจำนวนนักเรียน และรับรองยืนยันความถูกต้องของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีมาตรการในการแก้ปัญหาการขอรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการนับนักเรียนรายบุคคลของแต่ละโรงเรียนพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อป้องกันการนำนักเรียนที่ไม่ปรากฏตัวตนในโรงเรียนไปขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนใช้ประกอบข้อมูลในการบริหารจัดการต่างๆ ในระดับของโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ และระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสอดคล้องกับข้อเท็จจริงและ เป็นไปด้วยความถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากคณะกรรมการตรวจนับนักเรียนระดับโรงเรียน ผลการตรวจนับนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามข้อเท็จจริง