การประชุมการสรรหาและเลือกสรรคสพป.ชัยภูมิ เขต 1 ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ก.ต.ป.น.

วันพุธที่  16  กันยายน  2563  สพป.ชัยภูมิ เขต 1   จัดการประชุมการสรรหาและเลือกสรรคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ก.ต.ป.น.) ประจำปี 2563  ครั้งที่ 1/2563    ห้องประชุม 1   สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  เพื่อดำเนินการสรรหาและการเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐและเอกชน  ให้ครบองค์ประกอบของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  โดยมีนายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานในการประชุมฯ  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้สมัครฯของรัฐ 3 คน ,เอกชน 2 คน และคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและการเลือกฯ