สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้ร่วมกันพิจารณา ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของโรงเรียนที่ขอตั้งงบประมาณ ให้ถูกต้องกับสภาพความเป็นจริง วิเคราะห์ข้อมูลที่ตรวจสอบ พิจารณาจัดลำดับความสำคัญและความจำเป็นขาดแคลนของโรงเรียน โดยให้สอดคล้องกับนโยบาย หลักเกณฑ์ กรอบแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด และกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม คณะกรรมการร่วมประชุมพิจารณา ประธานกลุ่มโรงเรียนหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย  จำนวน ๒๐ กลุ่มโรงเรียน โดยมี นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นกรรมการและเลขานุการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ได้มีนโยบายให้สำรวจข้อมูลการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของนักเรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ สำรวจข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ  ตามความจำเป็นของโรงเรียน พิจารณาโดยกำหนดความสำคัญความจำเป็นในการจัดลำดับ คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน และบุคลกรในโรงเรียนเป็นสำคัญ